quy trình nhập khẩu động vật

Kiến thức nhập khẩu động vật về Việt Nam

Kiến thức về nhậpđộng vật về Việt Nam 1.Xin giấy phép nhập khẩu từ CITES Kiểm tra xem động vật nhập khẩu có thuộc trường hợp cấm nhập khẩu không. Động vật được phép nhập khẩu phải có giấy phép từ CITES 1.1. Nhập khẩu mẫu vật thuộc các Phụ lục CITES vì mục đích […]